អត្ថប្រយោជន៍របស់ម្រុំ

ដើមម្រុំ មានអត្ថប្រយោជន៍ ជាច្រើន​ ក្នុងការប្រើប្រាស់ជា ឳសថសម្រាប់ ព្យាបាលជំងឺ ជាមួយ និងគុណតម្លៃ នៃសារជាតិ បំប៉នរាង្គកាយ កម្រិតខ្ពស់ និង អត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកឳសថអានបន្ថែម

ចម្ការរបស់យើង

ចម្ការម្រុំរបស់យើង ត្រូវបានបង្កើតឡើង ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ លើផ្ទៃដី ៧ ហិកតានៅ ភូមិស្បូវផ្លុង ខេត្តបាត់ដំបង ។ ដើមម្រុំ មានការរីកលូតលាស់ ឆាប់រហ័ស និង លោកអ្នកអាចមើលឃើញការលូតលាស់ អានបន្ថែម