ចម្ការរបស់យើង

ចម្ការម្រុំរបស់យើង ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ លើផ្ទៃដី ៧ ហិកតានៅភូមិស្បូវផ្លុង ខេត្តបាត់ដំបង ។ ដើមម្រុំមានការរីកលូតលាស់ឆាប់រហ័ស និង លោកអ្នកអាចមើលឃើញការលូតលាស់នេះនៅក្នុង សាលរូបភាព នេះ។

 

រោងចក្រត្រូវបានបង្កើតឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី ២៣ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ នៅភូមិប្រឡាយ ១៨ ឃុំស្ដុកប្រវឹក ស្រុករុក្ខាគីរី ខេត្តបាត់ដំបង។