ក្រុមការងារគ្រប់គ្រង

លោក Sri K. Sriram

 ប្រធាន

 សហរដ្ឋអាមេរិក

 អាស័យដ្ឋាន: P.E., ASPEC Engineering 2100 RACE AVENUE MED FORD, NY 117

 ទូរស័ព្ទ: 516 455 3624

 អ៊ីម៉ែល:

 

 

 កម្ពុជា

 អាស័យដ្ឋាន: #T22, St.06A, Sangkat Chroy Chang Va, Khann Chroy Chang Va, Phnom Penh, Cambodia

 ទូរស័ព្ទ: (+855) 16 251 945

 អ៊ីម៉ែល:

   

លោក Sim Virak

ប្រធានគ្រប់គ្រងទូទៅ 

 

 អាស័យដ្ឋាន: #364, St 488, Sangkat Psar Deumthkov, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh.

 ទូរស័ព្ទ: (+855) 12 566 79/ 16 564 445

 អ៊ីម៉ែល:

 

ភ្នាក់ងារ​​លក់ និង​ទីផ្សារ​​

 

អាស័យដ្ឋាន: #364, St 488, Sangkat Psar Deumthkov, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh.

​​ លោក​​ សេង សុខុន​ លេខទូរស័ព្ទ​ (+855) 10 717 744 / 093 375 450

 អ៊ីម៉ែល: sokhonseng93@gmail.com

 កញ្ញា ញ៉ាង​ សម្ភស្ស លេខទូរស័ព្ទ​ (+855) 70 256 360 / 097 871 0678

 អ៊ីម៉ែល: somphorsnhang@gmail.com

 

រដ្ធបាល និងគណនេយ្យករ

 

 

 អាស័យដ្ឋាន: #364, St 488, Sangkat Psar Deumthkov, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh.

 កញ្ញា លី​ មុនីពៅ លេខទូរស័ព្ទ (+855) 98​​ 461​ 256 / 012 465 694

​ អ៊ីម៉ែល: lymonypao.lp@gmail.com

 កញ្ញា នង រមិនា លេខទូរស័ព្ទ (+855) 89 366 113

 អ៊ីម៉ែល: romany.norng@gmail.com